॥మళ్ళెప్పుడొస్తావ్?॥

మబ్బుపట్టిన మొహమేసుకుని
మసక సూపులు సూత్తావ్
వానలా వత్తానని
వరదై ముంచెత్తుతావ్
కరిగించేత్తావ్
కదిలించేత్తావ్
కొట్టుకుపొయేట్టు చేత్తావ్
ఒక్కోసారి మొలకెత్తిస్తావ్, పులకెత్తిస్తావ్
పూయనిస్తావ్,కాయనిస్తావ్
అన్నీ ఇచ్చి అస్తమిస్తావ్
ఏడాదికోసారి ఉన్నానంటూ ఉదయిస్తావ్.
మళ్ళెప్పుడొసావ్?
*******
వాతావరణ కేద్రం హెచ్చరికలు జారీ
ఈ రాత్రికి ఋతు పవనాలు ఎటో దారి మళ్ళాయి

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు