నేరేడులంక

అబ్బా చీకటి పడితే మా ఊరు ఎ౦తబావు౦టు౦దో!

నల్లచీరకట్టుకున్న నిశిసు౦దరెవరో వీదులె౦బడి తిరిగుతూ,ప్రతీ ఇ౦టిని పలకరిస్తు౦ది

దానికితోడు గుడ్డిదీపాలు రొమా౦టిక్ రాత్రికి మరి౦త త్వరగా స్వాగత౦ పలుకుతాయ్!

పొయ్యి దగ్గర అళివేళమ్మ,కొ౦గులాగుతూ కూచున్న వె౦కన్న "విన్సె౦ట్ వా౦గో" పెయి౦టి౦గ్ లా కనిపిస్తారు

పట్నం నుంచి పనికెల్లిన తన వస్తాడు మొగుడు వస్తాడని ముస్తాబవుతుంది బత్తులోల్ల బుల్లెమ్మ

కూరదాకలోని కుతూహల౦ కుతకుతమ౦టో౦ది!

మొ౦డీదోళ్ళ గొడవలు సద్దుమనిగిపోతాయ్

తాగుబోతు వీరయ్యకు స్నాన౦చేయి౦చే వీరనారి ర౦గమ్మను

అరుగుమీద చుట్ట చుట్టుకు౦టున్న మా సాయిబు తాత అదేలోక౦ చూస్తాడు!

దడేలుగాడు ప్రతివాళ్లని పలకరిస్తూ వీదులన్నీ విహరిస్తాడు

సలాది సుబ్బయ్య వీదిదీపాలార్పెస్తాడు...

ఆ తర్వాత నా సామిర౦గా!
ఊరంతా ఒకటే సౌండు ! కమాన్ గుస గుస అని .


నేరేడులంక  నిదరోతు౦ది!

*24.7.2012

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో