పోస్ట్‌లు

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

7

విరుద్దం ధర్మం కూడా

ఒకరి ఉనికి నిరూపించుకోడానికి, మరొకరం అవసరం
నేను చీకటినే , మంచోన్ని కాదు
నువు దీపానివని పూర్తిగా తెలిపేది నేను మాత్రమేననీ చెప్పను.

దేనైనా స్వాగతించడం జ్ఞానమో కాదో తెలీదుగానీ
దేనైనా ఇష్టపడ్డం ఖచ్చితంగా ప్రేమే

నా బుధ్ది విరుద్దమైనట్టూ, నీ లెక్కలూ అంతే
విరుద్దం ఇరువురి దర్మం కూడా.

6

చిల్లరలేకిచ్చిన చాక్లెట్ లోని ముక్క, చెరోగ్లాసు చెరుకురసమూ అన్నీ గుర్తుంటాయ్

ఏమిస్తావనో

ఏం కావాలనే ఒకన్నొకళ్లు అడిగింది

ఒకే ఉద్దేశ్యం.సమయంమ్మీద

అటూ ఇటూ దిగి ఇద్దరం వెంటనే వేరైరావడం

గుర్తుండి

అన్నీ తెలిసిన ఆత్మకి లొంగడం బాగున్నా, అదీ భాదేననిపిస్తుంది.బాధలైతే మరీ గుర్తుంటాయ్.

1

చేయి జరపు

ఫోర్హెడ్ టూ ఫీట్ దాకా ముద్దాడి
అడిగిందానికి
ఆకాశం భూమీ నువ్వేనని వాడిన పదమే వాడతాను

హద్దుమీరే హద్దుమీద
మన చర్చ జరిగాక
నా పరిధి నీకూ, నీ ఉనికి నాకు తెలస్తూనే వుంటుంది.

ఈ సారి ఫోర్హెడ్ టూ ప్రాణం దాకా ముద్దాడాలి
చేయి తీయకు

2

ఓయ్ కళ్లలోకి రాకు

చేతికి తెలీని గడ్డం గరుకు
చాతికి తెలిసిన రోజు
ఆగీ ఆగీ నువొదిలే గోరు వెచ్చని గాలిని
ప్రాణం రూపుకి మార్చుదాం రా

పీల్చిమరీ వాసన చూసిన
మన మొదటి చెమట చుక్కని
దు:ఖమూ, సుఖమై పారి
జీవనదిని చేద్దాం

ఏయ్ కళ్లలోంచి పోకు

3

వస్తున్నావా
ఒక గట్టునుంచి మరోగట్టుకి దూకుతూనే
వెనుతిరిగి చూడాలి

నడుస్తూ కూసేపు
ఇదంతా నీకు కొత్తే కదా
ఇంతకు ముందెప్పుడూ చూసుండవు
పచ్చదనం కోసం, ప్రకృతి కోసం నువ్వు
ప్రశ్నలకి నా భీతి నాది.

కొత్తే, చూడలేదు
వస్తున్నాను
వెచ్చదనం, వికృతిలో
నేను కొంచెం ముందున్న మాలంగా

వెనుతిరిగి చూడాలి
ఒక గట్టునుంచి మరోగట్టుకి దూకుతూనే
వస్తావా లేదా అని