ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

పోస్ట్‌లు

ఫీచర్ చెయ్యబడింది

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం ఇంకా కుదిరితే అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం ముడివేయబడొద్దని నువ్వో, ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం. ఇంకా కుదిరితే ... నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

తాజా పోస్ట్‌లు

F1.

7

6

1

2

3

||విన్నపాఠం అబద్దం||

||outing ||

5

||వానాకాలం||